Algemene voorwaarden

Referenties De Frietkoning
Referenties De Frietkoning

• Er is een minimum bedrag van 300,00 euro.
• Bijkomende vaste kost: 25€/uur.
• Frietsauzen bestaan uit: mayonaise, fritessaus, curry/tomatenketchup, tartaar, andalouse, americain, samurai, cocktail en mosterd.
• Te voorzien door de klant 1 stroomlijn onbelast (220Volt, huisstroom).
• Kinderen onder de 3 jaar zijn gratis, de rest is dezelfde prijs.
• Boven de 130 personen a volonté wordt er 2uur gratis gestaan, dit geldt enkel voor formule 3 en 4.
• Ten laatste de woensdag voor het feest dient het aantal personen worden doorgegeven. Op basis hiervan worden de inkopen gedaan en wordt ook de prijs gemaakt. Men kan altijd enkele consumpties bijvragen, consumpties ANNULEREN gaat niet meer na het doorgeven van het juiste aantal.
• Er moet genoeg ruimte ter plekke aanwezig zijn om veilig onze frituurwagen te manoeuvreren en te parkeren. Minimale afmeting: 2.55m breedte, 6 meter lengte en 3.30m hoogte.
• Frieten worden in een puntzak gegeven of in een kartonnen bakje, DE FRIETKONING probeert zoveel mogelijk zijn steentje bij te dragen tot een beter milieu.
• DE FRIETKONING garandeert u de beste prijs!

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met DE FRIETKONING frituurwagens. met betrekking tot verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van festiviteiten, recepties, bruiloften en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten, tenten en materialen en dergelijke. DE FRIETKONING kan niet gebonden worden door de handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door de daartoe bevoegde personen.
Algemene verkoopsvoorwaarden
Naast administratieve kosten (min 9 euro herinneringskosten en min 15 euro aanmaningskosten) resulteert de niet-betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling op alle vervallen en onbetaalde bedragen.
1. Alle klachten dienen om geldig te zijn ons met een aangetekende brief te bereiken binnen de 5 dagen na factuurdatum.
2. Alle facturen zijn betaalbaar via overschrijving op onze rekening binnen de 14 dagen na verzending of afgifte facturen.
3. Bij niet betalen binnen de 14 dagen begint van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest te lopen van 10% per jaar.
4. Bij een wanbetaling binnen de 8 dagen na ontvangst van aangetekende brief geen betaling volgt eisen wij een bijkomende schade vergoeding van 12% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €100.00.
5. De koper aanvaardt expliciet dat een late levering geen aanleiding kan geven tot betaling van een schadevergoeding door de verkoper.
6. Alleen de rechtbank te Hasselt zijn bevoegd bij betwisting.
2. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. DE FRIETKONING frituurwagens, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder identificatienummer 0821.809.833, ook nader benoemd als DE FRIETKONING, of, ‘wij’.
2. Cliënt: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met DE FRIETKONING.
3. Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen DE FRIETKONING en cliënt.
4. Activiteiten: al hetgeen wat tussen DE FRIETKONING en cliënt wordt overeengekomen.
5. Catering: hieronder vallen alle werkzaamheden van DE FRIETKONING van de voorbereidingen tot en met het afgeleverde product danwel het moment van het bakken op locatie.
6. Partijen: DE FRIETKONING en cliënt

3. Betaling
Betalingen dienen contant afgerekend te worden bij aanvang van de activiteit aan DE FRIETKONING mits anders overeengekomen. DE FRIETKONING mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

4. Vergunningen
Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hijschriftelijk aan DE FRIETKONING blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt.

5. Annulering
Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij welke reden dan ook, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van DE FRIETKONING in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd. Zeven (7) dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100% van totaalbedrag offerte/overeenkomst. Veertien (14) dagen tot zeven (7) dagen voor de dag(en) van uitvoering 60% van totaalbedrag offerte/overeenkomst. Meer dan veertien (14) dagen voor de dag(en) van uitvoering 30% van totaalbedrag offerte/overeenkomst vermeerderd met gemaakte kosten. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan DE FRIETKONING te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door DE FRIETKONING.

6. Opgegeven aantallen
De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en DE FRIETKONING is gebaseerd op de door
cliënt opgegeven aantallen personen. Na het doorgeven van het aantal personen is alleen een verhoging van de aantallen nog mogelijk, verminderingen zijn niet meer mogelijk.
Let op:het afvallen van aantallen na de woensdag voor uitvoering van de overeenkomst wordt niet in mindering gebracht.

7. Overmacht
In geval van overmacht heeft DE FRIETKONING het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.
Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:
– Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.
– Stakingen.
– Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
– Brand of ongevallen.
– Transportbelemmeringen.
– Iedere storing in de geregelde productie.

8. Aansprakelijkheid
DE FRIETKONING is niet aansprakelijk voor eventuele schade ter plekke, voor zover deze direct is toe te rekenen aan DE FRIETKONING. De Cliënt is aansprakelijk voor alle schade in welke vorm dan ook die DE FRIETKONING mocht lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. De Cliënt dient voldoende ruimte voor ons te voorzien, indien door toedoen van de cliënt of door derden een van onze wagens of installaties beschadigd geraakt tijdens het uitvoeren van onze opdracht kan dit verhaald worden bij de cliënt.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, vallen onder het Belgisch recht. Geschillen tussen Cliënt en DE FRIETKONING worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde Rechtbanken te Hasselt.